{page_title} Header ImageAlgemene Voorwaarden HealthCity International (*)

{page_title} Header Image

Algemene Voorwaarden

OPGELET: In navolging van de prijsstijgingen, door o.a.de stijgende inflatie, stijgen de kosten voor ons ook. De afgelopen jaren zijn wij zo vrij geweest om de tarieven voor de leden niet aan te passen. Om u als lid dezelfde service te kunnen bieden, zijn wij genoodzaakt de lidmaatschapstarieven dit jaar wel aan te passen voor mensen buiten de minimum contractperiode. Dit betekent dat wij vanaf 1 maart 2012 een aanpassing van 3 % op de lidmaatschapsgelden conform uw lidmaatschap overeenkomst doorvoeren. Het tarief zal nooit meer bedragen dan de maandbijdrage van nieuwe inschrijvingen.

 

1. Algemeen
1.1.  Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst tekent, wordt u (hierna het “Lid”) lid van HealthCity België NV (hierna het “Bedrijf”).
1.2.  Het Bedrijf is een particuliere club die haar ruimte en faciliteiten ter beschikking stelt aan haar leden met als hoofddoel het beoefenen van fitness- en andere bewegingsactiviteiten. Het Bedrijf doet dit naar best vermogen.
1.3.  Op de lidmaatschapsovereenkomst is het Belgische recht van toepassing en enkel de vrederechter van het vijfde kanton van Antwerpen is bevoegd.
1.4.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van het Bedrijf.

2. Lidmaatschap
2.1.  Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken duur zoals geselecteerd op de voorzijde in blok 2, punt 4, die ingaat vanaf de in de overeenkomst vermelde ‘Ingangsdatum van mijn overeenkomst’.
2.2.  Het Lid is bekend met het feit dat deze overeenkomst van bepaalde duur stilzwijgend wordt verlengd naar een overeenkomst van onbepaalde duur, met uitzondering van overeenkomsten waarbij de overeengekomen contractperiode in een keer is vooruitbetaald; deze laatste overeenkomsten zullen na de bepaalde duur van rechtswege eindigen.  
2.3.  Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om na het einde van de bepaalde duur, de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het Lid zal hiervan steeds één maand op voorhand op de hoogte worden gebracht door het Bedrijf, waarna het Lid echter wel de mogelijkheid heeft om de overeenkomst kosteloos te beëindigen, mits een schriftelijke opzegging binnen de maand na de brief van aankondiging van het Bedrijf. Bij gebreke aan tijdige opzegging zal de overeenkomst aan de gewijzigde voorwaarden worden verdergezet in een contract van onbepaalde duur, dat tevens opzegbaar is zoals op de voorzijde van de overeenkomst in het kader vermeld.
2.4.  Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van het Bedrijf worden overgedragen.
2.5.  Het Bedrijf behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.
2.6  Het Bedrijf zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van een Lid te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidkaart binnenkomt inderdaad het Lid is.
2.7.  Het Lid mag gedurende de openingstijden trainen in de in de overeenkomst vermelde club, en overige clubs van het Bedrijf, indien dat is inbegrepen in het gekozen lidmaatschap. Meer informatie over de soorten lidmaatschappen is te vinden op www.healthcity.be.

3. Lidmaatschapsgelden
3.1.  Lidmaatschapsgelden worden via SEPA Europese domiciliëring maandelijks vooruitbetaald, uitgezonderd de eerste instapmaand; deze dient bij start van het lidmaatschap in de club samen met de instapbijdrage te worden betaald. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat de overeenkomst nietig verklaard kan worden. De daaropvolgende maandelijkse bijdragen dienen maandelijks op voorhand via SEPA Europese domiciliëring te worden betaald. Het Bedrijf biedt haar leden ook de mogelijkheid om in één keer voor de overeengekomen contractperiode vooruit te betalen. In dit geval zal er geen maandelijkse SEPA Europese domiciliëring worden opgestart.
3.2.  Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de op de voorzijde genoemde ‘Ingangsdatum van mijn overeenkomst’, en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van het Bedrijf, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
3.3.  Wanneer een overeengekomen maandelijkse SEPA Europese domiciliëring niet uitvoerbaar is, kan het Bedrijf bij elke vordering een bedrag van € 5,00 aan administratiekosten extra aanrekenen. Het Bedrijf houdt zich het recht voor om achterstallen en administratiekosten via SEPA Europese domiciliering te innen.
3.4.  Bij ontstentenis van betaling op de vastgestelde vervaldag en indien het Bedrijf dient over te gaan tot invordering van haar vordering, is het Bedrijf gerechtigd om  alle nog verschuldigde sommen onmiddellijk op te eisen, ongeacht de voorziene betaalwijze.
3.5.  Indien het Bedrijf dient over te gaan tot invordering van haar vordering op het Lid, is het Lid tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, een schadebeding (15% op de achterstallen) en een conventionele nalatigheidsintrest van 10% per jaar verschuldigd. Wanneer het Bedrijf over is gegaan tot invordering van haar vordering kan het Lid de diensten en faciliteiten van het Bedrijf niet gebruiken tot het moment dat alle door het Bedrijf in rekening gebrachte bedragen betaald zijn en/of de eventueel getroffen (betaling)regeling door het Lid nageleefd wordt.
3.6.  Het Bedrijf biedt verschillende kortingsvormen aan op haar lidmaatschappen. Per lidmaatschap kan slechts één kortingsvorm worden toegekend. Het Lid is verplicht om te bewijzen dat hij in aanmerking komt voor een korting en alle wijzigingen die van invloed zijn op de toekenning van de korting onmiddellijk aan het Bedrijf mede te delen. Het bewijs dat het Lid in aanmerking komt voor een korting dient vooraf aan het einde van elke aaneengesloten periode van zes maanden opnieuw te worden geleverd, dan wel op eerste verzoek van het Bedrijf. Als het Lid nalaat om het bewijs te leveren binnen veertien dagen na het verzoek van het Bedrijf of het verstrijken van de in dit artikel genoemde periode van zes maanden, dan komt de korting automatisch te vervallen en zal het reguliere tarief in rekening worden gebracht. Het in rekening brengen van het reguliere tarief in plaats van het kortingstarief geeft het Lid niet het recht om zijn lidmaatschap te beëindigen. Kortingen worden nooit met terugwerkende kracht verleend. In het geval van jeugdlidmaatschappen zal in het jaar dat een jeugdlid een leeftijdsgrens overschrijdt en dus ook meer lidmaatschapsgeld dient te betalen overeenkomstig zijn/haar nieuwe leeftijdscategorie dit nieuwe lidmaatschapsgeld automatisch doorberekend worden en kan de overeenkomst niet tussentijds worden beëindigd.
3.7.  Alle prijzen zijn inclusief BTW. Het Bedrijf is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.

4. Privacy
4.1.  Het Bedrijf gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.
4.2.  De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van het Lid is HealthCity België NV met maatschappelijke zetel aan de Cockerillkaai 18, 2000 Antwerpen.
4.3.  Indien het Lid zijn/haar persoonlijke gegevens aan het Bedrijf overmaakt, worden deze in het bestand van het Bedrijf opgenomen en worden ze verwerkt: voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies, om het Lid te informeren over de nieuwe producten en diensten, voor de verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes. De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt, met uitzondering van aan het Bedrijf gelieerde ondernemingen die betrokken zijn bij de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst.
4.4.  Het Lid kan een gratis geschreven overzicht van zijn/haar persoonlijke gegevens en eventueel een rechtzetting van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens krijgen door middel van een gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan het Bedrijf, welke is voorzien van een bewijs van de identiteit van het Lid (kopie van een identiteitskaart). Het Bedrijf zal het overzicht uiterlijk 45 dagen na ontvangst van de aanvraag verstrekken.

5. Lidkaart
5.1.  Het Lid ontvangt, na ondertekening van de overeenkomst, een lidkaart. Deze lidkaart blijft eigendom van het Bedrijf, is strikt persoonlijk en dient na beëindiging van het lidmaatschap aan het bedrijf geretourneerd te worden.
5.2.  Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de club op vertoon van een geldige lidkaart.
5.3.  Het Bedrijf is bevoegd om bij misbruik van deze lidkaart het Lid de toegang te ontzeggen.
5.4.  Verlies, diefstal of beschadiging van de lidkaart dient direct aan het Bedrijf te worden gemeld. Het Bedrijf zal de kosten voor een nieuwe lidkaart van € 12,50 in rekening brengen bij het Lid.

6. Beëindiging of ontbinding lidmaatschap
6.1.  Indien het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de contractduur schriftelijk bij de desbetreffende club opzegt, wordt het lidmaatschap na die contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand met uitzondering van overeenkomsten waarbij de overeengekomen contractperiode in een keer is vooruitbetaald; deze laatste overeenkomsten zullen na de bepaalde duur van rechtswege eindigen. Met schriftelijk wordt bedoeld hetzij middels de invulling van een geijkt opzegformulier, dat het Lid kan opvragen in de club alwaar het Lid ingeschreven staat en dat mede ondertekent wordt door één van de medewerkers, dan wel middels aangetekend schrijven of per e-mail (uitsluitend indien er sprake was van online aanmelding) gericht aan de in de lidmaatschapsovereenkomst vermelde club.
6.2.  De opzegging van een overeenkomst omwille van redenen vermeld in artikel 6.3 of tijdens de stilzwijgende verlenging, dient op straffe van niet aanvaarding steeds en uitsluitend, hetzij middels de invulling van een geijkt opzegformulier, dat het Lid kan opvragen in de club alwaar het Lid ingeschreven staat en dat mede ondertekent wordt door één van de medewerkers, dan wel middels aangetekend schrijven of per e-mail (uitsluitend indien er sprake was van online aanmelding) gericht aan de in de lidmaatschapsovereenkomst vermelde club te gebeuren. Bij gebreke hieraan loopt de overeenkomst steeds door aan de gekende voorwaarden.
6.3.  Het door het Lid beëindigen van het lidmaatschap tijdens de overeengekomen contractuele looptijd zoals aangegeven in de lidmaatschapsovereenkomst is uitsluitend mogelijk op medische gronden waarbij een doktersattest vereist is en waarin staat vermeld dat het Lid nooit meer mag sporten, of bij het verhuizen buiten een straal van 15 kilometer van één van de clubs van het Bedrijf of een met het Bedrijf gelieerde onderneming, waarbij een kopie van de inschrijving in de nieuwe woonplaats vereist is. Enkel doktersattesten of bewijzen van verhuis die binnen acht (8) dagen na het uitschrijven of na de verhuis schriftelijk (uitsluitend hetzij ter plaatse in de club overhandigd en voor ontvangst wordt afgetekend, of per aangetekend schrijven) worden overgemaakt, worden aanvaard. Indien het attest of het bewijs pas wordt aangeleverd na het inleiden van een gerechtelijke procedure, zullen deze niet meer worden aanvaard. De gerechtskosten die het bedrijf hiertoe heeft moeten maken vallen steeds ten laste van het Lid dat nalatig is geweest.
6.4.  Bij voortijdige beëindiging op grond van artikel 6.3 is een opzegperiode van één kalendermaand vereist. Deze opzegperiode begint op de eerste dag van de maand die volgt op de ontvangst van het vereiste bewijs.
6.5.  Indien het Lid kan aantonen dat het Bedrijf haar contractuele verplichtingen op een ernstige wijze niet naleeft en enkel en alleen indien het Bedrijf door het Lid hiervan per aangetekend schrijven binnen zeven (7) dagen na vaststelling van deze inbreuk op de hoogte wordt gebracht, zal het Bedrijf akkoord gaan om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en zal het Bedrijf desnoods de aantoonbaar geleden schade, voor zover deze het bedrag gelijk aan het saldo van de openstaande lidmaatschapsbijdragen tot het einde van de overeenkomst niet overstijgt, betalen als schadevergoeding.
6.6.  Alle andere dan in artikel 6.3 genoemde wijzen van beëindiging door het Lid, zoals het eenzijdig stopzetten van de maandelijkse betalingen, worden beschouwd als onrechtmatige verbreking van de overeenkomst. In deze gevallen blijven alle volledige lidmaatschapsbijdragen verschuldigd. Indien deze verschuldigde bijdragen niet vrijwillig door het Lid worden betaald doet het Bedrijf beroep op een incassobureau voor het invorderen van de verschuldigde bijdragen. Het Bedrijf zal vanaf dan tevens conform artikel 3.5. bovenop deze bedragen een nalatigheidsintrest van 10% en een schadebeding van 15% aanrekenen.
6.7.  Het Bedrijf mag de lidmaatschapsovereenkomst in het nadeel van het Lid verbreken, zonder dat deze recht zal hebben op enige vorm van schadevergoeding, indien het Lid de huis- of zonnebankregels niet naleeft, dan wel indien het Lid conform deze algemene voorwaarden de toegang is geweigerd of ontzegd.

7. Tijdelijk opschorten
7.1  Het Lid kan lopende de overeengekomen contractuele duur, de overeenkomst tijdelijk opschorten in geval van tijdelijke ziekte en/of blessure en dit voor de duur zoals vermeld op een te overhandigen doktersattest. Hiervoor dient het Lid steeds en ten laatste binnen de acht (8) dagen na datum vermeld op het vereiste doktersattest, dit doktersattest over te maken aan het Bedrijf (uitsluitend hetzij aangetekend, hetzij ter plaatse in de club overhandigd en voor ontvangst wordt afgetekend). Bij gebreke hieraan loopt de overeenkomst gewoon door. Na het verloop van de op het doktersattest vermelde periode van ziekte en/of blessure zal de overeenkomst opnieuw, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke verwittiging, terug haar voortgang kennen voor de op dat moment nog openstaande duur van de overeengekomen contractuele periode. Het Lid draagt hierin zelf de verantwoordelijkheid om zijn verbintenissen vanaf dat moment terug na te leven. Opschorten kan niet met terugwerkende kracht en de reeds gedane betalingen blijven steeds behouden in het voordeel van het Bedrijf.
7.2.  Het Bedrijf is bevoegd om een bedrag van € 15,- per opschorting in rekening te brengen.

8. Openingstijden
8.1.  Het Bedrijf is bevoegd om clubs geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
8.2.  Het Bedrijf is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een club tijdelijk of blijvend te wijzigen. De op het moment van contractsluiting gekende uurroosters voor de groepslessen, alsook de openingstijden zijn steeds indicatief. Rekening houdende met het aantal inschrijvingen behoudt het Bedrijf steeds het recht voor om de data en uren eenzijdig aan te passen. Deze uurroosters en openingstijden kunnen later nooit worden opgeworpen als een absolute voorwaarde (conditio sine quo non) voor het aangaan van de overeenkomst. Het Lid zal zulks een aanpassing ook nooit kunnen gebruiken om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen, temeer omdat de hoofdverbintenis van het Bedrijf er in bestaat het ter beschikking stellen van de fitnessruimte, met haar toestellen.
8.3.  Het Bedrijf is bevoegd om de in de overeenkomst vermelde club of een onderdeel daarvan kortstondig voor noodzakelijke reparatie of  onderhoudswerkzaamheden te sluiten.
8.4.  Indien de in de lidmaatschapsovereenkomst vermelde club om welke reden dan ook geen sportfaciliteiten kan verschaffen, gaat het Lid ermee akkoord dat hij bij een van de andere clubs van het Bedrijf, of een met het Bedrijf gelieerde onderneming, kan sporten, en gaan, indien deze verhindering langer dan veertien (14) dagen duurt, voor de duur van de verhindering, de overeenkomst en de SEPA Europese domiciliering automatisch over naar één van de andere clubs van het Bedrijf, of een met het Bedrijf gelieerde onderneming, met dien verstande dat die andere club binnen een straal van 5 km van de in de overeenkomst vermelde club ligt. Indien dit niet zo is, zal de overeenkomst in het voordeel van het Lid kosteloos verlengd worden met de periode dat het Bedrijf haar verbintenissen niet heeft kunnen naleven.

9. Informatieverplichting
9.1.  Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct schriftelijk aan de in de overeenkomst vermelde club worden doorgegeven.
9.2.  Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer het Bedrijf kosten dient te maken om de nieuwe (persoons)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het Lid.

10. Personal Training
10.1.  Het Bedrijf dan wel derden bieden in meerdere vestigingen zogenaamde personal training aan. Personal training is niet bij het lidmaatschap inbegrepen.

11. Aansprakelijkheid
11.1.  Het Bedrijf sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van haar leden of iedere derde persoon uit, met uitzondering van (i) haar mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van haar leden voor opzet of grove schuld in hoofde van het Bedrijf of haar aangestelde; en (ii) haar mogelijke aansprakelijkheid bij overlijden of lichamelijk letsel van haar leden ten gevolge van een doen of nalaten van het Bedrijf.
11.2.  Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Ondanks dat het Bedrijf voor het Lid een ongevallenverzekering heeft afgesloten, wordt het Lid geadviseerd om zichzelf treffend te verzekeren. Na de looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst dient het Lid voor de door het Bedrijf afgesloten ongevallenverzekering een jaarlijkse bijdrage van € 2,50 via domiciliëring te betalen.
11.3.  Noch het Bedrijf, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club. Het Lid dient al zijn eigendommen te allen tijde op te bergen in de daarvoor bestemde lockers.

12. Huisreglement
12.1.  Het Lid is bekend met de door het Bedrijf gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de club en kunnen indien gewenst opgevraagd worden bij de receptie van elke club. Het Lid is verplicht deze huisregels na te leven.
12.2.  (Een medewerker van) het Bedrijf kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wier gedrag daar aanleiding toe geeft.
12.3.  Het Lid is bekend met het feit dat er voor het gebruik van de zonnebank* strikte regels zijn en zal deze te allen tijde in acht nemen. (* in bepaalde clubs)

13. Voorwaarden gebruik elektronische betaalkaart/Gantner Card
13.1.  De Gantner Card is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De Gantner Card blijft eigendom van het Bedrijf. De kaarthouder dient de Gantner Card zorgvuldig te bewaren en is verantwoordelijk voor elk gebruik ervan.
13.2.  Tegoeden op de Gantner Card kunnen niet worden overgedragen naar andere Gantner Cards of kaarthouders. Tegoeden kunnen niet worden gebruikt om lidmaatschapsgelden of (fitness)producten te voldoen.
13.3.  De kaarthouder dient verlies of diefstal van de Gantner Card onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, na het voorval te melden bij het Bedrijf. De betreffende Gantner Card zal worden geblokkeerd.
13.4.  Na aangifte van verlies of diefstal en op vertoon van deze aangifte zal een nieuwe Gantner Card beschikbaar worden gesteld. Deze zal worden opgeladen met het tegoed van de geblokkeerde Gantner Card, zoals aangegeven door het systeem van Gantner. De kaarthouder dient de kosten voor de nieuwe Gantner Card (12,50€) te voldoen.
13.5.  Gantner keert bij opzegging, beëindiging of ontbinding van de overeenkomst geen tegoeden die nog op de Gantner Card staan in geld uit.

14. Slotbepalingen
14.1.  Overeenkomsten tussen het Lid en het Bedrijf kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan, en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd, behoudens de uitzonderingen zoals in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.
14.2.  Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.

Het Lid heeft bij online of telefonische inschrijving het recht om aan het Bedrijf mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de inschrijving.